Dameskoor Middelwijck protesteerde tegen afbraak gemeentelijke subsidie met 'klinkende munt'

Op maandagmiddag 5 maart 2018  lieten de leden van Dameskoor Middelwijck krachtig hun stem horen tegen het aangekondigde subsidiebeleid waardoor slechts  nog een halve subsidie voor 2018 wordt toegekend en daarna helemaal niets meer.
Aanleiding voor het protest waren de vijf bijeenkomsten die door de Gemeente zijn belegd om in alle kernen van de Beemster een voorlichtingsbijeenkomst te houden over de fusie met Purmerend, een besluit waarmee zeker niet het volledige college het eens was.

 

De eerste bijeenkomst werd om 15.00 uur in de koffiekamer van Ouderencentrum Middelwijck gehouden. Er bleek veel belangstelling van de zijde van de bewoners van Middelwijck, maar ook veel raadsleden waren hierbij aanwezig.
De grote Tuinkamer van Middelwijck kon voor deze informatiebijeenkomst niet gebruikt worden omdat Dameskoor Middelwijck daar haar wekelijkse repetitie houdt. De leden van het koor besloten de gelegenheid te baat te nemen om hun eigen proteststem te laten horen in een muzikale boodschap, namelijk een driestemmig gezongen lied van W.A.Mozart: "Luci Care'.

Ze braken daarmee na afloop van de repetitie om 15.45 uur in de informatiebijeenkomst van de Gemeente. Slechts twee minuutjes maar lieten de dames onder de bezielende leiding van dirigent Marja Boerke voor de openslaande deuren horen dat zingen, vooral voor dames in deze leeftijdsgroep, een levensbehoefte is, die door het hakken met de botte subsidiebijl wordt afgekapt. De burgemeester en haar gevolg reageerden positief op dit muzikale intermezzo en de gespreksleider nodigde het bestuur daarna uit even in de kring te komen om uit te leggen hoe belangrijk subsidie voor dit koor is. Voorzitter Hetty Lourens maakte haar bange voorgevoelens voor het voortbestaan van het koor daar duidelijk.

High Tea als afsluiting van het zangjaar 2017

Omdat het de laatste koorrepetitie van 2017 was, werd een high tea verzorgd met eigen inbreng van de leden. Er was te genieten van de vele lekkernijen, die uitgestald waren en Marja had gezorgd voor een onderhoudend raadspelletje, dat lang niet makkelijk was. Slechts twee leden hadden alle vragen goed. Natuurlijk werden er ook Kerstliedjes gezongen.

Dameskoor Middelwijck en Ensemble Waterland samen op de foto (Geert Heikens)

Enthousiast Donateurs/Herfstconcert

Met al die succesvolle talentenprogramma's op televisie zou je welhaast vergeten dat er op amateurniveau ook nog 'gewoon' lokaal muziek gemaakt wordt. Mensen die wekelijks  bij elkaar komen om te zingen of te musiceren.  Als sociaal gebeuren. Waarbij de jaarlijkse uitvoering voor bekenden de 'kers op de taart' vormt.  
Dameskoor Middelwijck en Ensemble Waterland  zijn hier voorbeelden van. Zondag 19 november hadden ze elkaar gevonden tijdens het donateurs/herfstconcert in Breidablick. Stuivertje wisselend traden ze op met als spannende apotheose het gezamenlijk optreden in de Barcarole uit Hoffmanns' Erzählungen van Offenbach. Spannend omdat ze slechts eenmaal samen hebben gerepeteerd.

40 jaar in 2018
Het dameskoor bestaat volgend jaar weliswaar veertig jaar. Even heeft het er zelfs uitgezien dat het jubileum niet gehaald zou worden. Maar diverse donaties hebben het koor letterlijk en figuurlijk een boost gegeven. Met als tastbaar resultaat een CD met een uitvoering van het Beemster Lied en een speciaal voor het jubileum geschreven lied welke op dit moment ingestudeerd wordt. 
De korte ontspannen uitleg tussen de nummers,  door de dirigenten Marja Boerke en Mirjam Michel,  pasten geheel bij de sfeer van de middag.

Even waren er twee dirigenten nodig voor de uitvoering van de Barcarole.

Uiteraard mag ook de naam van de 'man aan de vleugel' Niek Hartog niet onvermeld blijven. De hele middag moest hij ingetogen spelen. En dat voor een van origine organist. Maar tijdens het Hopsa diri, een Slavisch vrolijk traditioneel deuntje mocht hij 'helemaal los'. Dat sloeg over op het publiek. Uiteraard werd ook het zingen van het Beemster Lied als slotakkoord van het programma door de zaal goed gewaardeerd.

Natuurlijk is er zelfs voor mijn ongeoefend oor wel eens een slippertje te horen.  Zeker omdat beide groepen niet  gekozen hadden voor een makkelijk (meezing) repertoire. Er was gekozen voor 'de uitdaging'. Vooral in het programma voor de pauze.

Redactie: 
Als het gaat om noemen van namen mogen ook vermeld worden de vier jonge mensen, Aranka, Jessica, Gino en Steven, die met groot enthousiasme en een gratis kopje koffie zorgden voor een allerhartelijkste ontvangst van het publiek, hetgeen zeker zal hebben bijgedragen tot deze genoeglijkste middag.

En burgemeester Joyce van Beek was blij verrast toen ze de CD met het Beemsterlied, dat door Dameskoor Middelwijck in april dit jaar werd opgenomen, uit handen van voorzitter Hetty Lourens mocht ontvangen.

De overhaniging door Cees Pauw aan Hetty Lourens

't Mikpunt bedacht Dameskoor Middelwijck rijkelijk

Op de zonnige herfstdag van woensdag 17 oktober bood Cees Pauw, voorzitter van Steenwerpersclub 't Mikpunt aan vier bestuursleden van Dameskoor Middelwijck een gulle schenking van maar liefst € 500 aan. Pauw vertelde daarbij dat 't Mikpunt elk jaar op deze manier een vereniging bedenkt, die wel eens een steuntje in de rug zou moeten krijgen.
Dit keer waren drie gegadigden genomineerd, maar het dameskoor kreeg uiteindelijk de uitnodiging eens langs te komen om dit geweldige douceurtje in ontvangst te nemen. De steenwerpers kunnen dit doen door het batig saldo van de succesvolle steenwerpmiddag in de Beem.De overhandiging had plaats na de clubmiddag van de steenwerpers die elke woensdagmiddag op het gezellige hoekje van het Marktplein in Middenbeemster voor café De Oude Munt wordt gehouden. De club telt ook een dameslid, dat tussen al die heren uitstekend partij geeft. Natuurlijk wilden de steenwerpers wel dat er even aandacht aan het overhandigen van hun gulle gave werd gegeven en daarom moest er ook een foto worden gemaakt van alle aanwezige leden plus doel en rode paal. 

Beemsterlied

De verraste voorzitter van Dameskoor Middelwijk, Hetty Lourens, had ook een leuke attentie meegenomen, die ze wilde aanbieden. "Eigenlijk hadden we hier met het hele damskoor moeten staan zingen," verklaarde ze, "maar ons koor heeft onlangs het Beemsterlied opgenomen en dat willen we nu als onze grote dank aanbieden. Dit bedrag komt namelijk prachtig van pas om in november 2018 ons 40 jaar bestaan te vieren."

foto's: Geert Heikens

Improviseren met elkaar in de kring

Workshop Stemimprovisatie

Zo vlak voor de vakantie werd door Dameskoor Middelwijck iets bijzonders gedaan. Geen gewone repetitie maar het koor ging gaarne in op het aanbod van Joke Tulp, om een workshop stemimprovisatie met haar te doen. Joke is ruim 15 jaar met stem- en pianoimprovisatie bezig; ze heeft onlangs haar opleiding tot improvisatiecoach voltooid en wilde die heel graag in praktijk brengen. Ze vond het een enorme uitdaging juist dit koor van niet meer zo piepjonge dames hiermee kennis te laten maken.
Stemimprovisatie of wel: zingen wat er in je opkomt, ontstaat vanuit luisteren naar wat je van binnen hoort én vanuit luisteren naar wat je van anderen hoort. Door de spontaniteit ontstaat een wonderbaarlijk aanzwellende melodie zonder ook maar één nootje bladmuziek. Het is losmaken van jezelf en je mengen in allerlei klanken van hard naar zacht, van helder naar dof, van zinderend naar ingetogen en van harmonieus naar dissonant. 

Joke Tulp

In plaats van gewoon in kooropstelling zaten we nu in een grote kring en het was heel verrassend om zo met elkaar onder leiding van Joke te proberen klanken te zoeken, te zoemen, te klappen en te improviseren. Het was heel intensief en in het begin moesten we ook een beetje de schroom te lijf gaan. Iedereen werd allengs enthousiaster en durfde zich steeds meer te laten gaan.
Het was een heel aparte ervaring dus! Alle cursisten bleken zonder uitzondering toch een beetje componist te zijn en er werden wonderlijk mooie melodieën 'gesponnen'.
Zo ontstond naast het muzikale verrassingselement een gevoel van verbondenheid met de groep. 

Deze middag bleek zeer in de smaak te zijn gevallen en Joke werd gevraagd om nog eens terug komen.

'Luci care, luci belle,' een video-opname

Paula van Zorgcirkel Middelwijck heeft een video opname gemaakt van ons koor. We zongen het lied van 'Luci care, luci belle' van W.A.Mozart

 

https://www.facebook.com/ZorgcirkelMiddelwijck/videos/858262777646794/

Krijgt u ook zin om zulke mooie liedjes mee te zingen? U bent van harte welkom